Portal - Stary Sącz
polski Strona główna / Zajęcia pozalekcyjne
Niedziela - 17 grudnia 2017 Jolanty, Łukasza, Olimpii     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
 
Koło polonistyczne
koło informatyczne
Koło matematyczne
Wstęp

 

W literaturze można spotkać różnorodne koncepcje dotyczące dziecka zdolnego - kładą one nacisk na różne wyznaczniki czy uwarunkowania. Najczęściej wykorzystuje się model Renzulliego, wg którego można uznać za człowieka zdolnego osobę, która spełnia trzy konieczne warunki:

   posiada ponadprzeciętne zdolności ogólne,

   wykazuje silne zaangażowanie w zadanie (wysoka motywacja),

   ma możliwości twórcze.

Uczniowie zdolni wykazują czasem zdolności na wysokim poziomie w określonej dziedzinie - takie ukierunkowane zdolności zazwyczaj określane są mianem talentu. Niektórzy uczeni twierdzą jednak, że ukierunkowanie zdolności pojawia się w wieku dorastania i jest to zależne od wpływu ważnych osób w życiu dziecka (oznacza to na przykład, że uczeń ogólnie zdolny, który spotka wspaniałego nauczyciela muzyki, najpewniej skieruje swoje zdolności w  stronę tej dziedziny).  Tu właśnie pojawia się ogromna rola nauczyciela zwłaszcza w szkole gimnazjalnej, gdy burzliwie przeżywany okres dorastania wymaga zakreślenia pewnych punktów stałych, poszukiwania nowych autorytetów czy przynajmniej osób znaczących. Odkrywanie talentów w chwili, gdy młody człowiek zaczyna negować przede wszystkim swoją własną wartość ma niezwykle duże znaczenie dla jego osobowości. Trzeba mu pomóc uwierzyć w siebie, niekiedy otwarcie powiedzieć: „W tym jesteś dobry.” „Tu dużo możesz osiągnąć.” Od wrażliwości i mądrości pedagoga zależy, czy zbuntowany nastolatek stanie poszukującym wiedzy wędrowcem, gotowym podjąć niejeden wysiłek, by osiągnąć nakreślone wspólnie cele. Prawdą jest, że większość uczniów zdolnych to dzieci, które mają poczucie własnej wartości i są pewne swojej wiedzy. Nie zawsze jednak chcą ją ujawniać, przeżywają liczne problemy związane ze swoją pozycją w klasie i sposobem traktowania ich na różnych zajęciach, co prowadzić może do ukrywania posiadanych wiadomości, by nie wyróżniać się w klasie.

Wybitna aktywność intelektualna rzadko jest akceptowana przez szkołę, najczęściej bywa uznana za kłopotliwą i przeszkadzającą w normalnym toku zajęć szkolnych, zatem jest tłumiona przez nauczycieli. Rodzice często obawiają się, że intensywnie rozwijane zainteresowania i zamiłowania wypierają czas przeznaczony na naukę i mogą odbijać się niekorzystnie na ocenach.

Aby rozpocząć pracę z uczniem zdolnym należy go najpierw zidentyfikować, co uczynić można tylko drogą uważnej i wnikliwej obserwacji, gdyż zdolności nie zawsze przekładają się na oceny. Następnym krokiem jest zakreślenie ram tej pracy, czyli sformułowanie celów i treści programu, co jest tym istotniejsze, że uczeń zdolny ma specyficzne potrzeby, a zadaniem nauczyciela jest ich rozpoznanie i sprostanie im. Potrzeby te często są lekceważone, bo przecież dziecko i tak uczy się bardzo dobrze. Oczekiwania nauczyciela wobec ucznia nie mogą być ani zawyżone, ani zaniżone - nauczyciele uczestniczą w rozwoju ucznia zdolnego m.in. poprzez stawianie przed nim określonych celów i budzenie jego motywacji, zatem od ich oczekiwań zależy jakość pracy ucznia i jej efekty. Z tego względu program pracy z uczniem zdolnym należy traktować jako ogólny schemat, który wymaga dostosowania do konkretnej osobowości, rodzaju uzdolnień, sposobów pracy itp. Metody tej pracy są bardzo różne – od selekcjonowania tworzonych klas, przez indywidualny tok nauki po uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych. To ostatnie jest najłatwiej osiągalne i w dużej mierze zależy od samego nauczyciela. Pracy tej pomaga również udział w olimpiadach, konkursach, turniejach - jednym z celów organizowania takich imprez jest wyłanianie uczniów zdolnych i promowanie ich, ale cel taki jest osiągalny tylko pod warunkiem, że uczniowie wiedzą o istnieniu danego konkursu i znajdują w nauczycielu chętnego opiekuna. Pomocą w jego pracy jest program – ten stanowi propozycję pracy z  dziećmi uzdolnionymi polonistycznie, które przygotowują się do udziału w konkursie języka polskiego, choć oczywiście start w nim nie jest to jedynym celem pracy.

 
Cele:

 

Celem nadrzędnym w pracy z uczniem zdolnym jest stworzenie mu wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień.

Ø   rozwijanie zamiłowań i umiejętności humanistycznych,

Ø   rozbudzanie dociekliwości i samodzielności w traktowaniu utworów literackich, kształtowanie postawy aktywnego odbioru dzieł literackich

Ø   przygotowanie uczniów do startu w konkursie przedmiotowym języka polskiego,

Ø   pobudzanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, eksperymentów, zachęcanie do samokształcenia,

Ø   kształtowanie wiary we własne siły i umiejętności,

Ø   uaktywnianie ucznia i stworzenie odpowiednich warunków do pracy indywidualnej.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Grażyna Smaga