Portal - Stary Sącz
polski Strona główna / Projekt - Lepszy Start
Niedziela - 17 grudnia 2017 Jolanty, Łukasza, Olimpii     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"
 
Lepszy Start

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkołach Podstawowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Stary Sącz realizowany jest projekt „Lepszy start” ze środków Unii Europejskiej. Programem objęto 448 uczniów klas I-III z ośmiu szkół. Dysponentem dotacji w kwocie 357.009,62 zł jest Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.


Projekt „Lepszy start”

Termin realizacji: od 01.08.2012 do 31.08.2013 r.
  Wartość projektu: 357.009,62 zł
  Projektem objętych zostało 448 uczniów klas I – III z 8 szkół podstawowych z Gminy Stary Sącz


W ramach dofinansowania prowadzone są zajęcia edukacyjne w podziale na bloki tematyczne:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dysleksją
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów, którzy mają trudności w komunikacji społecznej
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów
oraz wyposażono szkoły w:
- profesjonalne programy do diagnozy i terapii logopedycznej, wyposażenie gabinetu logopedycznego,
- nowoczesne programy do terapii pedagogicznej i dysleksji
- wysokospecjalistyczny sprzęt i wyposażenie do gimnastyki korekcyjnej
- tablice multimedialne
- gry dydaktyczne i ćwiczenia wspomagające: naukę czytania i pisania, doskonalenie umiejętności matematycznych, rozwój zachowań społecznych, korekcję wad wymowy
- pomoce rozwijające zainteresowania muzyczne

Warunki uczestnictwa w projekcie określa regulamin rekrutacji

 

 Regulamin rekrutacji do projektu „Lepszy start”- działanie 9.1.2

 
I.    Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu „Lepszy start” realizowanego przez Zespół Obsługi Finansowo – Administracyjnej Szkół w Starym Sączu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
§2
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2012 do 31.08.2013.

Projekt będzie obejmował następujące typy działań dla poszczególnych szkół biorących udział w projekcie:
I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym Sączu
1. Zajęcia z logopedii – 60 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej- 90 h
3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności w czytaniu, pisaniu oraz matematyce – 30 h
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne – 30 h
5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno - przyrodnicze– 60 h

II. Szkoła Podstawowa w Barcicach
1. Zajęcia z logopedii – 60 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 150 h
3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności w czytaniu, pisaniu oraz matematyce – 270 h
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne – 60 h
5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 180 h

III. Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
1. Zajęcia z logopedii – 270 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 60 h
3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności w czytaniu, pisaniu – 60 h
4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności matematyczne – 60 h

IV. Szkoła Podstawowa w Przysietnicy
1. Zajęcia z logopedii – 120 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 120 h
3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności w czytaniu, pisaniu oraz matematyce – 210 h
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne – 180 h

V. Szkoła Podstawowa w Gaboniu
1. Zajęcia z logopedii – 90 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 70 h

VI. Szkoła Podstawowa w Moszczenicy
1. Zajęcia z logopedii – 90 h
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności w czytaniu, pisaniu – 90 h
3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów posiadających trudności matematyczne – 90 h

VII. Szkoła Podstawowa w Popowicach
1. Zajęcia z logopedii – 150 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 70 h

VIII. Szkoła Podstawowa w Skrudzinie
1. Zajęcia z logopedii – 150 h
2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 70 h

II.  Warunki uczestnictwa w projekcie
§3
1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są uczniowie uczestniczący do klas I - III ww. szkół
 
III.  Proces rekrutacji
§ 4
1. Informacja o naborze do udziału w projekcie jest zamieszczana na stronie internetowej projektodawcy oraz stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie
2. O zakwalifikowaniu uczestnika do projektu zdecydują następujące kryteria:
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
- Słabe wyniki w nauce
- Opinia wychowawcy

Zajęcia specjalistyczne (gimnastyka korekcyjna, logopedia, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne)
- Opinia pedagoga/wychowawcy, lub
- Orzeczenie/opinia pedagoga lub logopedy

Zajęcia rozwijające uzdolnienia
- Wyniki w nauce
- Opinia pedagoga/wychowawcy
 
§5
1.  Komisja rekrutacyjna powołana w każdej szkole (przez Dyrektora szkoły) zakwalifikuje uczniów do poszczególnych zajęć na podstawie kart zgłoszeniowych.
2. Każdy uczestnik może skorzystać z kilku form wsparcia poprzez złożenie dodatkowej karty zgłoszeniowej na dane zajęcia
2.   Momentem przystąpienia do projektu będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Okres prowadzenia rekrutacji: od 03.09.2012 do 14.09.2012 r.
4. Komisja rekrutacyjna zobowiązana jest poinformować biuro projektu o wynikach rekrutacji do dnia 18.09.2012r. przekazując koordynatorowi projektu kompletną dokumentację rekrutacyjną raz z alfabetyczną listą uczestników przystępujących do projektu.
5. Komisja rekrutacyjna zobowiązana jest przekazać koordynatorowi projektu odrębne listy uczestników projektu z podziałem na poszczególne zajęcia zgodnie z kartami zgłoszenia na zajęcia.

§6
1.  Każdy uczestnik zobowiązuje się pisemnie poinformować realizatora projektu o   rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
 
IV.  Pozostałe postanowienia
§7
Niniejszy „Regulamin rekrutacji” zatwierdza oraz zmienia koordynator projektu.

Stary Sącz, 20.08.2012

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Grażyna Smaga